სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი - ნაწილი N1 "პროცესის მონაწილეები"

N.1
ჩამოთვლილთაგან რისი უფლება არა აქვს მოწმეს? *

N.2
ჩამოთვლილთაგან რომელ შემთხვევაშია სავალდებულო ბრალდებულს ჰყავდეს ადვოკატი? *

N.3
საპროცესო კოდექსის მიხედვით მოწმედ დაკითხვისა და საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ინფორმაციის შემცველი საგნის, დოკუმენტის, ნივთიერების ან სხვა ობიექტის გადაცემის ვალდებულება არ ეკისრება: *

N.4
ჩამოთვლილთაგან რომელი ორგანოს გამომძიებლები არ აწარმოებენ გამოძიებას საპროცესო კოდექსის მიხედვით? *

N.5
ადვოკატი ვერ მიიღებს მონაწილეობას სისხლის სამართლის პროცესში, თუ: *

N.6
პირის დაზარალებულად ან მის უფლებამონაცვლედ ცნობის შესახებ პროკურორის მიერ გამოცემული აქტია: *

N.7
ჩამოთვლილთანგან რომელს არ გულისხმობს სასამართლო პროცესის შეჯიბრებითობა და მხარეთა თანასწორობა? *

N.8
რა შემადგენლობით განიხილება საკასაციო საჩივარი საქართველოს უზენაესის სასამართლოს სისხლის სამართლის პალატაში? *

N.9
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემადგენლობაში არ უნდა იყოს: *

N.10
სისხლის სამართლის საქმეში დაზარალებული შეიძლება იყოს: *

N.11
მოსამართლის მიერ საქმის ერთპიროვნულად განხილვისას მისი აცილების შუამდგომლობაზე გადაწყვეტილებას იღებს: *

N.12
ჩამოთვლილთაგან რომელია საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული პროცესის მონაწილის დაცვის ღონისძიება? *

N.13
გამომძიებელი თვითაცილების შესახებ განცხადებას აკეთებს: *

N.14
დაზარალებულს უფლება აქვს: *

N.15
გამოტანილი და კანონიერ ძალაში შესული განაჩენისა და სხვა შემაჯამებელი სასამართლო გადაწყვეტილების ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო გადასინჯვის შესახებ საჩივარს განიხილავს: *

N.16
თარჯიმანს უფლება აქვს: *

N.17
ჩამოთვლილთაგან ვის აქვს ბრალდებულისათვის ადვოკატის შერჩევისა და აყვანის უფლება? *

N.18
ფინანსური დანაშაულის ჩადენაში ბრალდებული პირი, საქმის განსახილველად, საკუთარ ოფისში ხვდება მის ადვოკატს, რა დროსაც საგამოძიებო სამსახური ახდენს მათ ფარულ აუდიოჩაწერას. არღვევს თუ არა საგამოძიებო სამსახური საპროცესო კოდექსის მოთხოვნებს? *

N.19
პროკურორს უფლება არ აქვს: *

N.20
ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიების ჩატარების შესახებ სასამართლოს განჩინების მისაღებად, პროკურორი სასამართლოს მიმართავს: *

Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy