ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია

კარგი იურისტი, გათვითცნობიერებულია როგორც ეროვნულ , ასევე საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებში.

*ტესტირების დაწყებამდე გაეცანით საიტის ინსტრუქციას, ტესტის დაწყება ჩაითვლება მოცემულ პირობებზე თანხმობად.

Institut de Drets Humans de Catalunya logo Human Rights Global Education Magazine 640x360 e1417473578783 380x250 c

Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy